Allmänt

Brandskyddsdokumentation är den färdiga slutplrodukten som beskriver byggnadens brandskydd och utrymnigssäkerhet efter slutfört byggprojekt.
Brandskyddsbeskrivning redovisar principer för det tänkta brandskyddet i byggnaden och handlingen ska finnas vid startsamråd med byggnadsnämnden. Brandskyddsbeskrivningen är ett levande dokument under hela byggprocessen.
Arbetsgången kan se ut så här:
- Besiktning av befintlig byggnad vid om- eller tillbyggnad
- Projmöte, som kan ske per mail och telefon vid enklare ärenden
- Brandskydddsdokumentation tas fram
- Startsamråd med byggnadsnämnden. Brandsakkunnig deltar vid mer komplicerade byggen.
- Byggtiden. Konsultationer efter behov
- Slutbesiktning. besiktning med stickprov samt redovisning av byggkonstruktioner, besiktningintyg för installationer (t.ex brandlarm) och funktionskontroller. Redovisning av egenkontroller.
- Den slutliga brandskyddsdokumentationen upprättas och inlämnas till byggnadsnämnden. Sakkunnigintyg kan utfärdas alla besiktningsanmärkningar är åtgärdade.